В Русе разкриват Център за правата на децата в контакт и в конфликт със закона - ruse.utre.bg

В Русе разкриват Център за правата на децата в контакт и в конфликт със закона

12 март 2017, 10:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Предстои Общински съвет – Русе да даде своето съгласие

Община Русе е собственик на двуетажна сграда с идентификатор 63427.5.250.1, със застроена площ 862 кв.м., с предназначение – сграда за образование, построена в поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 63427.5.250, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, бул. „Липник“ №14 (бивше училище „Христо Смирненски“).

За имота и за сградата има съставен АЧОС №7372 от 21.11.2014 г., вписан под №14, том 41, н.д.7874, дв.вх. №15658, вх. №15967/02.12.2014 г. по описа на Службата по вписвания – Русе. Във връзка с одобрен проект на СНЦ „Еквилибриум“ по програма на Национална мрежа за децата, финансиран от Фондация „Велукс“ за разкриване на „Център за правата на децата в контакт и в конфликт със закона“, организацията е заявила на етап кандидатстване необходимост от подкрепа и партньорство, изразяващо се в осигуряване на помещения за реализиране на целите на проекта. С докладна записка от Мариела Личева –директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ към Община Русе е поискано да се изрази становище за стартиране процедура за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имота, представляващ помещения с №№13, 14, 15, 16, 17 и 18, с обща застроена площ 133 кв.м., разположени на втория етаж от сградата, за срок от 5 години.

Преписката е разгледана от Комисията по общинска собственост, която с Протокол №14 от 20.02.2017 г. дава своето съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот за срок от 5 години. Предстои през март Общински съвет – Русе да даде своето съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част, представляваща помещения с №№13, 14, 15, 16, 17 и 18 с обща застроена площ 133 кв.м., разположени на втория етаж от двуетажна сграда с идентификатор 63427.5.250.1, построена в поземлен имот с идентификатор 63427.5.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №14 (бивше училище „Христо Смирненски“), на СНЦ „Еквилибриум“, БУЛСТАТ 117622997, необходими за изпълнение на проект „Център за правата на децата в конфликт и контакт със закона“, за срок от 5 години.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета