7000 лв. глоба за неправомерно съхранение на 70 излезли от употреба МПС - ruse.utre.bg

7000 лв. глоба за неправомерно съхранение на 70 излезли от употреба МПС

12 април 2017, 12:29 | Русе утре
  • Снимка:
    Административен съд Русе

Дружеството не притежава разрешителен документ

На 24.03.2016 г. служители на РИОСВ – Русе извършват планова проверка на стопанисван от дружеството-жалбоподател обект, гр. Русе, местност „Кадишева нива”. Установило се , че в посочения обект, на бетонирана и оградена площадка с ограничен достъп, се съхраняват 70 излезли от употреба моторни превозно средства (ИУМПС), всички без регистрационни табели, без актуални стикери за преминал технически преглед, с нарушена цялост (катастрофирали), с липсващи гуми, скоростни кутии, кормилна част, маски, врати. Установено е, че за извършваната дейност – R 13 (съхранение), дружеството не притежава разрешителен документ по чл.35 от ЗУО. Резултатите от извършената проверка са обективирани в Констативен протокол № 21 – ДК от 24.03.2016 г. На същата дата срещу дружеството е съставен АУАН № 0001882 за това, че на площадка на дружеството, с адрес гр. Русе, местност „Кадишева нива”, извършва третиране, чрез оползотворяване, изразяващо се в съхранение – дейност R 13 на ИУМПС, тъй като в описания имот на бетонирана и оградена площадка се съхраняват 70 ИУМПС – всички без регистрационни табели, без актуални стикери за преминал технически преглед, подробно описани, чрез посочване на марка, модел, номер на рама и липсващи части от моторните превозни средства. Въз основа на това актосъставителят приема, че дружеството е нарушило чл.35, ал.1 от ЗУО. В срока и по реда на чл.44, ал.1 от ЗАНН дружеството депозира писмено възражение срещу съставения му АУАН, в което се оспорва извършването на нарушение по чл.35, ал.1 от ЗУО, тъй като посочените моторни превозни средства били оставени от техните собственици и там същите изчаквали дружеството да открие площадка, отговаряща на изискванията за извършване на дейности с ИУМПС и след получаване на необходимите документи за издаване на разрешение за дейности с отпадъци, всички моторни превозни средства щели да бъдат извозени до новата площадка за съхранение и разкомплектоване, като представя и писмени доказателства за предприети действия в тази насока (л.л.9-28 от делото на РС – Русе). Въз основа на съставения АУАН № 0001882/24.03.2016 г. е издадено и оспореното пред РС – Русе наказателно постановление с фактическо описание, идентично с това, съдържащо се в АУАН и правна квалификация на нарушението по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО. На дружеството-жалбоподател на основание чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 7000 лева.

 

Административен съд – Русе остави в сила Решение № 779 от 21.12.2016 г., постановено по АНД № 2105/2016 г. по описа на Районен съд – Русе. Решението не подлежи на обжалване.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета