Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги“ - ruse.utre.bg

Проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги“

29 май 2017, 18:10 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Ще има "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция"

Започна реализацията на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе“

На 30.05.2017гв Кръгла зала на Община Русе ще се проведе начална пресконференция по проекта.

 

На 12.04.2017 г. Община Русе подписа административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-С001 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. По нея ще се реализира на територията на Община Русе проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе “.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 391166,00 лева, от които 332 491,10 лв. 85 % европейско финансиране и 58 674,90 лв. 15% национално финансиране.

Срокът за изпълнение на договора е 21 месеца, от които за предоставяне на трите вида социални услуги - 16 месеца.

Дейностите в настоящото проектно предложение ще бъдат насочени към Разкриване на общностен център за почасово предоставяне на услугите – личен асистент, социален асистент и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца. По проекта ще се предоставя интегриран подход за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата на деца с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания. В ЦСРИ ще се предоставят услуги свързани с подкрепящи дейности – индивидуални, образователни, здравни, терапевтични, логопедичи, мобилни - рехабилитационни.           

 

Основни цели на проекта са:

1. Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на децата/лицата с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

2. Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;

3. Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

          

Изпълнението на проекта ще надгради постигнатите добри резултати по ОП РЧР 2007-2013 и по ОП РЧР 2014-2020, и ще даде по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани услуги, според потребността на човека с увреждане и за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета