Преобразуват Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – Русе в център за специална образователна подкрепа - ruse.utre.bg

Преобразуват Помощно училище „Д-р Петър Берон“ – Русе в център за специална образователна подкрепа

11 юни 2017, 10:00 | Русе утре
  • Снимка:
    КСУДС, архив

Предстои Общински съвет – Русе да даде своето съгласие

Разпоредбата на § 13 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в сила от 01.08.2016 г. определя помощните училища да се преобразуват в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа със заповед на министъра на образованието и науката, издадена при условията и по реда на глава осемнадесета, раздел І от закона.

Съгласно чл. 312, ал. 1 от ЗПУО, производството по издаването на заповедта за откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските училища, на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на специализираните обслужващи звена започва по писмено предложение на финансиращия орган. Предложението на кмета за започване на производството за преобразуване за общинските центрове за специална образователна подкрепа се внася след решение на общинския съвет и след проверка и становище на регионалното управление на образованието.

На територията на Община Русе функционира едно Помощно училище.

Мотиви за необходимостта от преобразуване:

Помощното училище „Д-р Петър Берон“ – Русе е общинско училище и към момента в него се обучават общо 58 деца с множество увреждания, разпределени в общо осем паралелки от І до VІІІ клас. Допълнително се осигурява целодневна организация в две групи. Спецификата на заболяванията на децата и степента на тяхното увреждане не позволяват те да бъдат обучавани в масово училище. Нуждаят се от помощ на специални педагози, чиято дейност се изразява в грижа и оказване на корекционна, терапевтична и обучителна работа с децата в малки групи (от 4 до 6 деца в група). От 2010 г. всички ученици, в училището са с множество увреждания, които съпътстват интелектуалната недостатъчност, разстройства от аутистичния спектър, емоционални, поведенчески и сензорни разстройства, комуникативни нарушения и липса на говор, физически увреждания, синдроми, епилепсии. В извънучебно време 23 от тях са настанени в социални институции – Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в град Русе. В училището се обучават и деца от град Мартен, с. Сандрово и с. Тетово. Поради степен на тежко увреждане – хиперактивност и агресия при 4 ученици от помощното училище, обучението се осъществява в комбинирана форма на обучение. Много от учениците постъпват в помощното училище след като всички ресурси за тяхното социализиране са изчерпани. След завършени седми и осми клас децата продължават обучението си за придобиване на първа степен на професионална квалификация в ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ – Русе и ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе, което гарантира социалното им включване. Предстои през юни Общински съвет – Русе да даде своето съгласие ПУ „Д-р Петър Берон“ Русе да се преобразува в общински център за специална образователна подкрепа.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета