Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България представят днес - ruse.utre.bg

Защитено природно наследство в трансграничния регион Румъния-България представят днес

13 септември 2017, 11:51 | Русе утре
  • Снимка:
    РИОСВ Русе

Събитието е част от поредица от кръгли маси в България и в Румъния за обществено и експертно обсъждане на стратегия за развитие

На 13 септември в Русе ще се проведе кръгла маса, организирана от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, която, съвместно с Фондация „Жива природа“ – гр. Кълъраш, изпълнява проект „Разработване и промоциране на съвместен природо-туристически продукт: Маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Събитието е част от поредица от кръгли маси в България и в Румъния за обществено и експертно обсъждане на стратегия за развитие и стратегия за маркетинг и промоциране на общ българо-румънски туристически маршрут „Защитено природно наследство на територията на трансграничния регион Румъния-България“. На обществените обсъждания ще се представят резултатите от интегрирано предварително проучване на природните обекти с различен статут на защита според националното и европейското природозащитно законодателство в българо-румънския трансграничен регион. То е проведено на територията на 8 области в България и 7 окръзи в Румъния. Проучването консолидира вариант на природо-туристически маршрут, който обхваща 60 обекта на природното богатство в трансграничния регион и включва участъци от река Дунав и съществуващите специфични екосистеми (реки, крайречни блата и разливи, островни екосистеми) и биоразнообразие, природните и националните паркове, разнообразни природни обекти от защитените природни територии.

В обсъжданията са поканени да вземат участие множество заинтересовани страни, сред които местни власти, директори на природни паркове и защитени територии, природозащитници, университети, изследователски центрове, училища, медии, туристически агенции и оператори и др.

С разработването на маршрута ще се постигне устойчиво нарастване на туристическия поток, ръст на туристическите посещения в парковете и резерватите и ръст на приходите от туризъм в рамките на трансграничния регион. Това ще стимулира развитието на секторите, подпомагащи туризма, като хотелиерство, ресторантьорство, местни занаяти и други бизнеси в трансграничния регион. В резултат на това, ефектът от първоначалните инвестиции ще генерира добавена стойност за местните общности. Заключително събитие – двудневна конференция, ще представи създаден общ продукт и промоционалните материали на маршрута на всички заинтересовани страни и широката общественост.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета