Инвестиционен проект за обновяване Пантеона с общинско участие - ruse.utre.bg

Инвестиционен проект за обновяване Пантеона с общинско участие

23 септември 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Предвижда се проектът да се реализира в партньорство между Община Русе и Община Гюргево

В рамките на първата фаза от кандидатстването по Третата покана за проектни предложения по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.”, която приключи на 15.05.2017 г., Община Русе, в партньорство с Община Гюргево, подаде заявление за интерес по проектно предложение „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, по Приоритетна ос 2 „Един зелен регион”, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“.

На проведеното на 02.08.2017 г. заседание на Комитета за наблюдение по Програмата беше представен списък с одобрените заявления за интерес, които се допускат до втория етап на кандидатстване, сред които е горецитираното заявление за интерес.

Предвижда се проектът да се реализира в партньорство между Община Русе (Водещ партньор) и Община Гюргево (Партньор 2). Стойността на проектното предложение, разпределена между партньорите, е както следва:

 

• За Община Русе до 1 000 000 евро, от които 85% от Европейски фонд за регионално развитие, 13% национално съфинансиране и 2% собствено участие на Община Русе;

• За Община Гюргево до 500 000 евро, от които 85% от Европейски фонд за регионално развитие, 13% национално съфинансиране и 2% собствено участие на Община Гюргево.

В българската част на проекта е заложено да бъде изработен инвестиционен проект с цел изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на сградата на Пантеона на възрожденците, който се намира в Парка на Възрожденците, и въвеждане на модерни мултимедийни техники. В частта от проекта изпълнявана от румънския партньор се предвиждат дейности за развитие на околните пространства и използване на модерни мултимедийни техники в крепостта в Гюргево. Рехабилитацията и модернизирането на двата културно-исторически обекта ще допринесе за повишаването на атрактивността и разпознаваемостта на културното наследство на региона сред местните и чуждестранни туристи. Предвижда се създаване на интегрирани туристически продукти/услуги – интегриран туристически маршрут, каталог и уебсайт, които представят значими културни забележителности в Еврорегион Русе-Гюргево, изготвяне на общ план за управление на културното наследство в региона за трансгранично сътрудничество Русе-Гюргево, обща маркетингова стратегия и съвместна информационна кампания.

 

Съгласно изискванията за кандидатстване по Програмата е необходимо на етап оценка на административно съответствие и допустимост на проектното предложение да се представи Решение на Общинския съвет, даващо съгласие за кандидатстване с пълен апликационен формуляр.

Проектното предложение трябва да бъде подадено чрез електронната система на Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.” в срок до 16.10.2017 г. Общинският съвет даде сега своето съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“ по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“. Община Русе трябва да осигури съфинансиране от 2% от общо допустимите разходи на Водещ партньор по проекта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета