Заключителна конференция по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“ - ruse.utre.bg

Заключителна конференция по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“

06 октомври 2017, 13:35 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Община Русе

Потребителите получаваха услуги в домашна среда за период от 18 месеца в периода от 16.05.2016 г. до 15.10.2017 г

 

 

 

В конферентната зала на хотел „Дунав“, се проведе заключителна конференция по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“ с бенефициент Община Русе, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

На 16.12.2015 г. Община Русе като бенефициент по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002.0120-С001 в размер на 499 998,80 лв., по проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда - Русе“. През м. септември 2016 г. е подписан анекс към договора, с който е увеличен размерът на безвъзмездната финансова помощ на 874 998,80 лв.

Срокът за реализация на дейностите по проекта е 22 месеца (16.12.2015 - 15.10.2017). Потребителите  получаваха услуги в домашна среда за период от 18 месеца  в периода от 16.05.2016 г. до 15.10.2017 г. Подкрепени са целевите групи, които са лица с трайни увреждания, в това число и деца и възрастни хора над 65-годишна възраст, които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват.

В резултат на реализация на дейностите е подобрено качеството на живот и на достъпа до интегрирани здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Създадени са условия и подкрепа за ефективно упражняване правото на независим живот на лицата от целевите групи.

 В периода на реализация на проекта са наети 117 лица като „Лични асистенти”, които полагат грижи за 191 потребителя, от които 18 са деца.

В периода на реализация на проекта са наети 20 лица като „Домашен помощник”, които полагат грижи за 60 потребителя.

Интегрирани здравно-социални услуги се предоставяха от 2-ма рехабилитатори, 2 медицински сестри и 2-ма психолози. Този вид услуги достигнаха до 77 потребителя, в т.ч. и деца. С дейностите е осигурен достъп до интегрирани услуги, като са взети предвид специфичните потребности на човека в неравностойно положение, на базата на изготвена индивидуална оценка за всяко лице от целевата група. Улеснен бе достъпът до рехабилитационни и здравни услуги. Психологическа помощ и подкрепа получиха 18 от потребителите, в т.ч. 2 деца, с цел подпомагане на социалното включване.

С цел осигуряване на устойчивост и в изпълнение на Постановление на Министерски съвет №137 от 05.07.2017 г. за одобряване на вътрешно компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/ бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, в община Русе е получено писмо от Изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане. В тази връзка Община Русе заяви готовност за сключване на споразумение с Агенция за социално подпомагане, чрез подадена заявка за интерес, с която ще бъде потвърден интересът за участие и продължаване на предоставянето на социалните услуги в домашна среда „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ до 31.12.2017 г. за потребители, на които са изготвени оценки на потребностите по процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета