И съдът отхвърли искане за запазване на „Вития мост“ - ruse.utre.bg

И съдът отхвърли искане за запазване на „Вития мост“

19 октомври 2017, 15:46 | Русе утре
  • Снимка:
    Административен съд Русе

Днес ОбС също отхвърли искането

Административен съд – Русе отхвърли искане вх.№2512/18.10.2017г. от Местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“, намиращ се на Крайбрежния парк в гр.Русе, за прекратяване на незаконосъобразни действия на председателя на Общински съвет Русе. Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС.

 

От представените писмени доказателства се установява, че на 13.09.2017 г. е учредена местна гражданска инициатива за внасяне в общински съвет Русе на три предложения за приемане на решения, свързани със запазване на намиращия се в крайбрежния парк на града вит мост и неговото съобразяване с нуждите на хора с увреждания. Във връзка с инициативата са събрани подписи на граждани и на 14.09.2017г. е подадена молба до председателя на общинския съвет за разглеждане на исканията и вземане на решение по тях. След извършена проверка на подписката от ГД “ГРАО“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, приключила с протокол от 09.10.2017г., предложението от Местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“ е включено в дневния ред на 26-тото заседание но ОбС Русе, насрочено за дата 19.10.2017г., като т.28. В отправеното на 13.10.2017г. от председателят на общинския съвет предложение до общинския съвет е предложен проект за решение – „1.Не приема направеното предложение чрез подписка, постъпила с молба вх.№599/14.09.2017г. от инициативен комитет на местна гражданска инициатива; 2.Изпълнението на одобрения с Решение №1385 по протокол №49 от 23.04.2015г. на Общински съвет Русе подробен устройствен план и инвестиционния проект към него да продължи съобразно издаденото разрешение за строеж.“

 

Незаконосъобразните действия, прекратяването на които се иска, се изразяват в следното: 1.исканията на местната гражданска инициатива не са разгледани в комисиите на общинския съвет и съответно по тях няма становища за законосъобразност, целесъобразност и финансово въздействие върху бюджета на общината, което съставлява нарушение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет– Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 2. В проекта за решение председателят на общинския съвет е предложил т.2, касаеща искане, каквото инициативата не е правила; в този смисъл предложението за решение е направено в несъответствие с изискванията на закона. Иска се прекратяване на действията, извършени с направеното предложение за решение.

 

Като обсъди наведените в молбата доводи и приложените писмени доказателства, съдът намира искането по реда на чл. 250 и следващите от АПК за неоснователно.

 

Съгласно чл.250, ал.1 АПК всеки, който има правен интерес може да иска прекратяване на действия, извършени от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона, т.е. разпоредбата касае само фактически действия. В случая действията, прекратяване на които се иска, съставляват внасяне на предложение с определено съдържание за разглеждане от общинския съвет. Тези действия са правно регламентирани в чл.25 от ЗМСМА и глави VII и VIII от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет– Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и с тях се реализират правомощията на Председател на Общински съвет. Следователно тези действия се основават на закона и не представляват фактически такива по смисъла на чл.250 АПК. Поради това търсената защита в тази законова хипотеза не може да бъде приложена за конкретния случай. Доколкото тези действия са част от процедурата по вземане на решение на общинския съвет, тяхната законосъобразност следва да бъде преценена при контрол на крайния акт.

 Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета