Партньорство за едно по-добро бъдеще на децата - ruse.utre.bg

Партньорство за едно по-добро бъдеще на децата

11 ноември 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    СУ “Васил Левски”

Фондация ЕЦМА и партньорите активно продължават работа и с родителската общност

Измина 1 година от началото  на проект “Лаборатория за успех”, BG05M2OP001-3.001-0059, финнасиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

С настъпването на новата учебна 2017/2018 година започнаха  на територията на партньорите ДГ “Снежанка”, ДГ “Приказен свят” и СУ “Васил Левски”.

 

В изпълнение на Дейност 3 от проекта сформирахме 4 групи за допълнително изучаване на български език за децата, за които той не е майчин, на територията на СУ “Васил Левски” и ДГ “Приказин свят”. Осъществихме и “Лятна лаборатория за палавници” на територията на ДГ “Снежанка”, като образователната дейност в нея беше свързана с преговор на изучавания през учебна година материал чрез занятия по български език, четене на любими детски книги и интерактивни занимания за усвояване на правоговора на българския език.

В изпълнение на дейност 6 по проекта сформирахме 12 творчески лаборатории на територията на партньорските организации, в които са обхванати 124 деца. В тях, под ръководството на педагогическите специалисти, децата обърнаха поглед към миналото на дедите си за да научат повече за бита и културата на етносите живеещи в България.

С изпълнението на дейност 4 по проект “Лаборатория за успех”, бенефицентът – Европейски центърпо медиация и арбитраж, постигна една от поставените си специфични цели, а именно да се подобри образователната среда в партньорските учебни заведения. С финнасовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, бенефициенът предостави на партньорите дидактически шкафове, компютри, принтери, мултифункционални устройства, фотоапарати и видеокамери, спортни съоръжения и др. Обогатена вътрешна среда в детските градини и училища партньори ги превърна в привлекателно място и добра база за провеждане на дейностите, заложени в проекта. Подобрената среда предоставя възможност за интерактивно представяне на педагогическите ситуации, което прави материала по-лесен за възприемане и създава предпоставки за повишен интерес от страна на децата.

За постигане на основната цел на проекта фондация ЕЦМА и партньорите активно продължават работа и с родителската общност чрез родителските лаборатории и “Училището за родители”. Създадената по проекта Мобилна приемна за родители “SOS родители” предоставя комплекс от услуги на родителите, на децата от целевата група, които имат нужда от индивидуална подкрепа при вземане на родителски решения.

Продължава осъществяването на информационна кампания сред заинтересованите страни за преодоляване на проявите на език на омразата и насърчаване на толерантно общуване в образователна среда в Община Русе. Кампанията се провежда от доброволци на бенефициента – Европейски център по медиация и арбитраж, от изградения с финансовата подкрепа на Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Граждански ресурсен център за защита от дискриминация по проект “За равни права и възможности”.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета