Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” стана на 25 години - ruse.utre.bg

Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” стана на 25 години

18 ноември 2017, 09:00 | Русе утре
  • Снимка:
    Пресцентър Русенски университет

Подготовката на студентите се реализира по учебници, чиито автори са преподаватели от факултета

Обучението в Юридическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев” се провежда в съответствие с Наредбата за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност “Право” и професионална квалификация “юрист”, приета с ПМС № 75 от 05.04.1996 г. 

Курсът на обучение е с продължителност 10 семестъра и се осъществява чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в редовна и задочна форма.

По решение на Факултетния съвет броят на 19-те задължителните дисциплини по Наредбата е разширен с още 10. Съобразно учебния план на факултета студентите трябва да положат изпит и по още 10 избираеми дисциплини, структурирани в два модула, чиято цел е да се осигури специализиращи знания в областта на частното и публичното право. Факултативните дисциплини са предназначени за допълнителна подготовка на студентите, в зависимост от индивидуалните им интереси. Осигурено е и безплатно чуждоезиково обучение.

По време на следването от втори до четвърти курс се провежда задължителна учебна практика. Практическата подготовка на студентите се осъществява и чрез включване в обучението на държавни институции, работещи в сферата на правоприлагането: лаборатория по криминалистика към ОД на МВР – Русе; отделение “Съдебна медицина” към "МБАЛ – Русе" АД. Провежда се съвместна практическа лектория по данъчно-осигурително законодателство чрез териториалното звено на НАП – гр. Русе. 

Подготовката на студентите се реализира по учебници, чиито автори са преподаватели от факултета. По всички задължителни дисциплини са осигурени учебни помагала. Към факултета работи единствената реална правна клиника, където студентите-юристи имат възможност да участват в решаването на практически казуси на граждани. 

На нашите студентите се предоставя възможност за едносеместриален курс в юридически факултети на повече от 20 чужди висши училища по програмата  за студентски обмен  “Еразъм +”. 

Обучението завършва с държавни изпити по публичноправни, гражданскоправни и наказателно-правни науки, провеждани писмено и устно. Писменият държавен изпит е анонимен и се състои в решаване на правен казус. До устния изпит, който се провежда след обявяване на резултатите, се допускат само успешно положилите писмения изпит. Успешно дипломиралите се придобиват юридическа правоспособност след 6-месечен стаж и полагане на практико-теоретичен изпит в съответствие с изискванията на Закона за съдебната власт.

Към настоящия момент постоянният академичен състав на факултета се състои от 40 души, от които 8 професори, 8 доценти, 8 доктори по право и 16 асистенти.

Факултетът разполага с най-добрата в страната материална база – лекционни зали, кабинети, най-съвременно техническо оборудване, административни офиси, както и със самостоятелна факултетска библиотека. Създадена е и съдебна зала за студентите.  Предстои да заработи и Център за криминологични изследвания. 

Студентите от факултета активно се включват в научно-изследователската работа. Ежегодно се провежда студентска научна сесия, като докладите се публикуват в отделен сборник. Наши студенти участват в международни и вътрешни състезания за решаване на казуси. За качеството на обучението във факултета свидетелстват спечелените призови места. Студент от Юридическия факултет беше удостоен с почетната награда „Русе – 21 век“, която се връчва ежегодно на изявени ученици и студенти с изключителни постижения и завоювани награди.

Във факултета се организират различни студентски прояви: работи студентски клуб “Юрист”, който осъществява различни инициативи; провеждат се обсъждане на законопроекти; посещения на открити съдебни процеси; публицистични изяви; самостоятелна дейност развива клуб “Различни и равни”;  спортен празник и състезания по всички видове спорт. 

 

В отговор на актуалната потребност от квалифицирани кадри в областта на националната сигурност и обществения ред, от 2016 година в Юридическия факултет започна обучението на бакалаври по „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и магистри по специалност „Правен режим на защитата националната сигурност“.

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

образователно - квалификационна степен “Бакалавър“ 

Разкриването на ОКС “Бакалавър” по специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ отговаря на потребностите от специалисти с висше образование в системата за противодействие на конвенционалната, икономическата и организираната престъпност и опазването на обществения ред. Спецификата на обучението в специалността се изразява в съчетаване на знания по специални и юридически дисциплини, което предполага осигуряването на необходимите преподаватели, с които разполага Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“. 

Обучението по специалността има за цел да подготви специалисти за работа в структурата на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Технически операции“, Служба „Военна полиция“ – МО, Държавна агенция „Разузнаване“, Национална служба за охрана, пробационните служби към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, комисиите за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към общините, комисиите за обществен ред и защита при бедствия към общините, специалисти по прилагане на алтернативни форми за поправяне и ресоциализация и др.

Курсът на обучение е с продължителност 8 семестъра и се осъществява чрез изучаване на задължителни, избираеми и факултативни дисциплини в редовна и задочна форма на обучение.

 

ПРАВЕН РЕЖИМ НА  ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

образователно - квалификационна степен “Магистър“

Предлаганата магистърска програма има за цел обучаваните студенти - магистри да получат необходимите знания, умения и навици за прилагане на съвременните научни постижения в областта на националната сигурност, за защита на гражданите и обществото от новите рискове и заплахи, и за развитието на европейските ценности. 

Магистърската програма „Правен режим на защитата националната сигурност” има за цел да осигури на обучаваните специализирани знания за работа в различни управленски и административни звена в структурите на сектора „Сигурност”. Това ще им даде възможност да бъдат адаптивни към променящата се среда за сигурност, както и да се включат в процеса на прилагане на нови форми на взаимодействие между държавата, бизнеса и неправителствения сектор, с цел противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност и гарантиране защитеността на гражданите и демократичните институции, които са органична част от общите усилия в ЕС и НАТО, водещи до реализиране на визията за единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

Основа на обучението са правни и специални дисциплини, свързани със защитата на националната сигурност.

Учебният план е разработен в редовна и задочна форма на обучение за студенти, притежаващи ОКС “Бакалавър” или ОКС "Магистър" в същото или от друго професионално направление. Той е с  продължителност 1,5 години (3 семестъра) в редовна и задочна форма на обучение.

 

Етикети
правоРУЮФ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета
 
 


Още новини от Новините