Предизвикателствата пред Международната миграция бяха обсъдени в областната администрация - ruse.utre.bg

Предизвикателствата пред Международната миграция бяха обсъдени в областната администрация

26 ноември 2018, 15:34 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Областна администрация

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров, заедно със своя заместник г-н Валентин Колев откриха регионална работна среща, целяща да развие и подобри координационния механизъм сред компетентните органи, в областта на интеграцията – на централно, регионално и местно ниво в Република България, както и да създаде и развие капацитет сред отговорните институции за изпълнение на интеграционни политики и програми за бенефициенти на международната закрила и граждани на трети страни.

Г-н Григоров заяви, че разглежданата тематика е от съществено значение както за цялостното развитие на страната, така и за отделните региони. Той благодари на председателя на Асоциацията на българските градове и региони за избора на Русе за провеждането на подобен тип форум и му пожела да продължи все така активно да работи в името на доброто сътрудничество и развитието на административния капацитет. От своя страна г-н Емин изрази увереност, че Русенска област ще продължи да бъде сред лидерите в Северна България и при новото райониране именно тя ще се превърне в център на Дунавския регион.

По време на конференцията бяха разгледани редица интеграционни модели и начините за стимулиране на местното управление. В края на работната среща беше преведена дискусия по повдигнатите проблеми и факторите, които да послужат при разработването на програми за интеграция на местно равнище. Беше представено и изследване за обществените нагласи в някои европейски страни. Като пример може да се посочи, че според 73% от анкетираните поляци бежанците от Сирия и Ирак представляват сериозна опасност, като при холандци, германци и шведи този процент спада съответно до 36, 31 и 24%. Според експертите в областта основните сфери на интеграция трябва да бъдат настаняването, осигуряването на достъп до качествено образование, включително езикова подготовка за деца и възрастни, здравеопазване, социални услуги и не на последно място гражданското участие и социалното включване по отношение на местните общности. В тази връзка детайлно беше разгледан опита на Франция, където се насърчава тясното сътрудничество между съседните регионални и местни власти, включително с Германия, интензивното партньорство със структурите на гражданското общество, както и влиянието на европейските институции. Опитът на Швеция също беше дискутиран, като там фокусът беше поставен върху пълноценната езикова подготовка, образователната интеграция и придобиването на знания за местната история и култура. Опитът на Португалия също беше споделен, като акцентът там беше поставен върху установената култура на толерантност, ролята на доброто взаимодействие между публичните институции и гражданското общество, както и политическата воля за динамично развитие на страната.

Като водещи изводи се наложиха, че определящо значение има състоянието на местните общности, местната власт е тази, която има водеща роля в процеса на интеграция на мигрантите и бежанците, както и че капацитета за интеграция зависи от способността на местната власт да мобилизира ресурси и по този начин да изгражда модели на устойчиво партньорство.

Всички участници получиха множество информационни материали, сред които и наръчник за добри практики и успешни интеграционни модели.

Инициативата се осъществява от Асоциацията на българските градове и региони в партньорство с фондация „Европейски институт“ и Министерство на вътрешните работи по проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“.

Дейностите на проекта включват преглед на изпълнението на „Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с представено убежище или международна закрила “, провеждане на три обучителни семинара и международна конференция в София, както и разработване на наръчник с добри практики и препоръки за прилагане на интеграционни политики.Също така ще бъдат проведени и шест регионални работни срещи, които освен в Русе ще бъдат в Ловеч, Перник, Шумен, Пловдив и Бургас.

В днешната среща участваха още доц. д-р Атоний Гълъбов – заместник-председател на Научния комитет на Асоциация EUROPA и преподавател в Нов Български университет, д-р Холгер Нитш от университета за приложни науки в Бавария, директорат на Европейския институт – г-жа Любов Панайотова, както и представители на местната власт и бизнеса.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета