В Русе ще бъде изградена инсталация за анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци - ruse.utre.bg

В Русе ще бъде изградена инсталация за анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци

11 април 2019, 13:13 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

В Министерството на околната среда и водите, кметът на Община Русе г-н Пламен Стоилов заедно с министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, подписаха административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“.Русе е водеща община в Регионалното сдружение за управление на отпадъците (РСУО-Русе), в партньорство с Иваново, Сливо поле, Тутракан и Ветово. Проектът ще осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци с до 52% до 2023 г. В резултат, като краен продукт ще се получава биогаз, от който чрез комбиниран способ ще се произвеждат електроенергия и топлоенергия, както и компост, годен за стопански нужди.Стойността на проекта е 34 841 674,21 лв. с ДДС, от които 25 995 954,18 лв. с ДДС са безвъзмездна финансова помощ, предоставена от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и национални средства. Останалите 8 845 720,03 лв. са собствен принос, процентно разпределен между всички общини - членове на РСУО – Русе.В рамките на проекта ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на биоразградимите отпадъци като контейнери и съдове за разделно събиране и мобилно оборудване както за всичките общини, така и за работата на самата инсталация.Проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе", с административен номер №BG16M1OP002-2.004-0003 ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета