Студенти по социални дейности и социални работници усвояват основите на жестомимичния език - ruse.utre.bg

Студенти по социални дейности и социални работници усвояват основите на жестомимичния език

19 април 2019, 17:55 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

На 18 и 19 април 2019 година в Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе обучителен модул „Да общуваме без бариери (усвояване на основите на жестомимичния език)“, реализиран от експертите Стефка Тончева, Юлия Станкова от Районна организация на слепите – Русе и председателя на организацията Владимир Владимиров. В него се включиха студенти от специалност „Социални дейности“ в Русенски университет, социални работници от социални услуги, експерти от Дирекция „Социално подпомагане“ и служители от отдел „Социални дейности“ в община Русе. Посредством реализираното обучение в рамките на два дни участниците имаха възможност да се запознаят с дейността, структурата и управлението на националната организация Съюз на глухите в България, теорията и практиката на жестомимичния език, професията на преводача на жестомимичен език и етичните принципи на дейността му, речника на жестомимичен език в България. Те усвояваха с интерес чрез практически упражнения жестомимичния език по различни направления, като азбука, числа, дни от седмицата, месеци, названия на предмети, дейности, хора, както и понятия и изрази, свързани със социалната работа и дейността на социалния работник. Всички участници бяха единодушни, че обучението по дадения модул има значителен принос за повишаване на комуникативната им компетентност, като компонент на професионалната им компетентност. Тя ще бъде надграждана и развивана посредством разработен на уебсайта на специалност „Социални дейности“ раздел „Да усвоим основите на жестомимичния език“, в който са интегрирани връзки към три безплатни платформи с помагала и видеоматериали за изучаване английски жестомимичен език (британски, американски, австралийски), както и към уебсайта на Съюз на глухите в България (https://socialaffairsru.weebly.com/10441072-109110891074108610801084-10861089108510861074108010901077-10851072-1078107710891090108610841080108410801095108510801103-1077107910801082.html). 

Дейността по първия модул от университетските работилници за знание приключи с оформяне на постер, на който всички участници отразиха своите впечатления от преминатото обучение за усвояване на основите на жестомимичния език.

Обучението даде старт на проекта „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“,  който се реализира от Клуб на социалния работник към Русенски университет с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ и в партньорство с Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, община Русе чрез Дирекция „Здравни и социални дейности“, и неправителствени организации: СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе (Съюз на слепите в България), Български червен кръст, Каритас – Русе, Българска асоциация на социалните работници.

Целта на проекта е да се създаде широка по обхват платформа със социален, образователен и професионален характер, която да функционира устойчиво като източник на знание, творчество, растеж и развитие и да представлява важен фактор за: усвояване, обмен и популяризиране на добри образователни и професионални практики; осъществяване на активно и конструктивно взаимодействие между образование и практика по социални дейности с фокус върху придобиване на знания, умения и опит, реализиране на творчески изяви и продукция, ориентирани към постигане на растеж, развитие и духовност; дискутиране и анализиране на актуални проблеми в областта на образованието и практиката по социалните дейности и търсене на възможности за решаването и опредметяването им в добри образователни, социални и професионални практики.

Промените, които ще се постигнат чрез реализацията на проекта включват актуални и важни аспекти, свързани с:  позитивиране на обществените нагласи към важната функция и роля на социалните дейности и професията „социален работник“ в съвременните условия чрез дейности за насърчаване на познавателната, социалната и творческата активност на участниците (студенти, преподаватели, работещи в социалната сфера и техни партньори по проекта); повишаване на ефективността и продуктивността на взаимодействието между образование и практика в областта на социалните дейности в посока към обмен на добри образователни и професионални практики, акумулиращи в себе си съвременни знания и значим академичен, социален, професионален и творчески опит; усвояване на ценности, знания, умения и опит, свързани с добри образователни и професионални практики в специализирани образователни и с приложна насоченост пет обучителни модула в условията на „Университетски работилници за знание“; продуциране на нови знания и опит чрез взаимодействия между образование и практика и специализираните обучителни модули; насърчаване на творчеството на участниците и творческите им изяви с важен социален резонанс посредством три „Творчески работилници „Русе – град с богато историческо минало, динамично съвремие и бъдещо развитие“. Проектът завършва с Коледен концерт за потребителите на социални услуги от Община Русе, в чиято подготовка и реализация ще участват студенти по социални дейности, социални работници, специалисти в социалните услуги, преподаватели, родители и представители на неправителствени организации, което ще утвърди екипната работа и позитивното партньорство в интерес на развитието на всички включени в инициативата.

Усилията на партньорите са ориентирани към формиране на широка платформа с образователен, социален и професионален характер. Нейното ефективно функциониране, като източник на знание, опит, творчество, растеж и развитие и качеството на дейността и продукцията на участниците ще се осигурят посредством използване на съвременни форми и методи на социална работа, обучение, възпитание и творчество. Предвижда се платформата да продължи да действа и да се утвърди като ежегодна инициатива на организаторите и партньорите. Приключването на проекта и отчитането на резултатите от него ще се базират на надслова „Русе – градът на знанието, творчеството и свободния дух, за чието развитие работим активно“.

През следващия месец предстои реализирането на втория обучителен модул от проекта „Да оказваме подкрепа и помощ компетентно (усвояване на знания и умения за използване на психотерапевтични подходи в помагащите дейности)“.             

Резултатите от всички дейности по проекта ще бъдат представени пред академичната и професионалната общности и широката общественост чрез медийни публикации на локално, регионално, национално и европейско ниво, а при приключването посредством издаване на сборник „Добри образователни и професионални практики по социални дейности – знание и опит за растеж и развитие“.

Координатор на проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“ е  доц. д.н. Сашо Нунев.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета