Напомнят правила, свързани с пожарната безопасност през жътвената кампания - ruse.utre.bg

Напомнят правила, свързани с пожарната безопасност през жътвената кампания

20 юни 2019, 09:27 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    ruseutre.bg

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе организира и предприема редица дейности с оглед опазване на селскостопанската продукция, недопускане на пожари в реколтата по време на жътвената кампания 2019 г.  и контрол по отношение спазването на правилата за пожарна безопасност. В Русенска област този сезон засетите площи с житни култури са над 647 000 декара.

Направените анализи на дейността по осигуряване на пожарната безопасност през изминалите жътвени кампании показват, че най-често нарушенията констатирани от органите, осъществяващи държавен противопожарен контрол са: използването на земеделска техника, която не е била проверена и допусната за участие в жътвената кампания; използването на неизправна техника; липсата на необходимите противопожарни уреди; жътва при неразорани противопожарни ивици; и не на последно място, нарушаване на забраната за палене на стърнища.

С настъпването на етапа „восъчна зрялост“ в житни култури, високите дневни температури и честите засушавания водят до увеличаване опасността от пожари. При възникване на пожари в тези условия, горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански машини. Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища обхващат горски масиви и полезащитни пояси, или намиращи се в непосредствена близост сгради. Поради това юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи при започване на жътвата трябва да предприемат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове, автомобилни пътища от републиканската и общинска пътна мрежа, както и от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти. Много често се пренебрегва забраната за палене на стърнища, сухи треви, слогове и крайпътни ивици. Наред с възникването на пожари обаче съществува опасност и от задимяване на пътища, с което се създава и непосредствена опасност за пътно-транспортни произшествия.

Всички юридическите и физическите лица, които извършват дейности в земеделските земи са длъжни да предприемат мерки за осигуряване на пожарната безопасност преди и по време на жътвената кампания, спазвайки изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 105  от 19 Декември 2014г.). Необходимо е за опазване на земеделските земи от пожари електроснабдителните, електроразпределителните, газоснабдителните дружества да извършват проверка на линейните си обекти, преминаващи през масиви с житни култури за спазване на изискванията. Също така органите, стопанисващи пътищата и железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни посеви, трябва да поддържат почистен сервитута на пътя и ж.п. трасето.

Пожарникарите призовават стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи пряко и косвено отношение към жътвената кампания, към по-висока отговорност при изпълнение на дейности в близост или в житните масиви за недопускане възникването на пожари в тях, както и да спазватправилата, свързани с пожарната безопасност през жътвената кампания:

- Не паркирайте превозни средства и не ги оставяйте да нощуват в близост до посевите или до вече складиран фураж;

- Спазвайте поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрелост до прибиране на реколтата;

- Не използвайте огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражните площадки;

- Спазвайте правилата за пожарна безопасност при извършване на земеделска и друга дейност;

- Не допускайте паленето на открит огън и тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за зърно и фураж и до вече ожънати масиви на по-малко от 50 метра до тях;

- Абсолютно е забранено паленето на стърнищата след прибиране на реколтата.

- Поддържайте в изправност използваната от вас техника, като не създавате условия за възникване и разпространение на пожар в съседни земи, гори, съоръжения и обекти;

- Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение правилата за пожарна безопасност от граждани и лица, от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж;

При пожар веднага съобщете на тел. 112 /Единния европейски номер за спешни повиквания/, като определите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този телефон са безплатни. Припомнете си за забелязано от вас човешко присъствие в района на пожара – хора, облекло, моторни превозни средства. Ако разполагате с подръчни средства и необходимите умения за това, можете да се опитате да гасите пожара. Изчакайте пристигането на пожарникарите, които разполагат с необходимото оборудване и опит, окажете им нужното съдействие!Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета