Реализират проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги“ - ruse.utre.bg

Реализират проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги“

28 юни 2019, 12:24 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

В Зала 1 на Областна администрация, в сградата на Община Русе се проведезаключителната конференцияпо проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе“.

На нея присъстваха директорът на дирекция „Здравни и социални дейности“ г-жа Катя Петрова, началникът на отдел „Обществено здраве“ Радостина Пейкова, екипът на проекта, представители на медиите и др.

Реализацията на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Център за социална рехабилитация и интеграция" в Община Русе“ е от 12.04.2017 г. на територията на община Русе по сключен административен договор BG05M9OP001-2.005-0144-С001 с Министерство на труда и социалната политика /МТСП/ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. Срокът за изпълнение на договора е 27 месеца и приключва на 30.06.2019 г.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, съгласно сключения административен договор е на стойност 391 166,00 лева, от които 85 % европейско финансиране в размер на 332 491,10 лв. и 15% национално финансиране в размер на 58 674,90 лв.  Очаква се в края на проекта изпълнението на бюджета да е в размер на 383 134,65 лв.

На 16.10.2017 г. със заповед на кмета на Община Русе е разкрит Общностен център за почасово предоставяне на услугите – Личен асистент, Социален асистент и Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца. Дейностите при реализацията на проекта бяха насочени към развитие на общностния център. По проекта е предоставян интегриран подход за мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата на деца с увреждания, възрастни хора, зависими от грижи, пълнолетни лица с увреждания. В ЦСРИ са предоставяни социални услуги и подкрепящи дейности – индивидуални, групови, образователни, здравни, терапевтични, логопедичи, мобилни - рехабилитационни.По предоставяните почасови услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и ЦСРИ за деца в периода на реализация на проекта са сключени общо 165 договора с потребители, съответно:

         - потребители на услугата „Личен асистент“ - 35;       

         - потребители на услугата „Социален асистент“ - 95;

         - потребители на услугите в Център за социална рехабилитация и интеграция – 35 деца.

Наетите по трудово правоотношение за предоставяне на социалните услуги в Общностния център са общо 50, от които 18 като личен асистент, 32 като социален асистент и 8 персонал в ЦСРИ.

Услугата „Личен асистент“ е предоставяна на лица с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности; в риск от изпадане в социална изолация; в риск от попадане в институция поради неспособност да се грижат за себе си и дома си; които по здравословни причини са в невъзможност да напускат сами дома си.

Услугата „Социален асистент“ /СА/ е предоставяна за преодоляване на социалната изолация на потребителите – деца, младежи, студенти, лица. Тя  се предоставя „от” и „до” домовете на потребителите, „от”, „на” и „до” детски заведения – ясли и градини, училища, университет, културни, спортни мероприятия и събития.

Постигнати са целите, като чрез социално включване е подкрепена независимостта на потребителите и е стимулирано активното им участие в социалния живот на общността. 

Услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ /ЦСРИ/ е предоставяна в сграда общинска собственост на адрес гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №45-47, която е ремонтирана, оборудвана и обзаведена съгласно изискванията. Децата участваха в дейностите и програмите, чрез почасово включване - индивидуално или групово, съответно - всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности и изготвения график. Конкретната работа с всяко от децата е съобразена с възрастовите им особености и потребности. Освен в сградата на центъра услугите са предоставяни и мобилно. Мобилната работа е предлагана с цел по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване, чрез използване ресурсите. Мобилна работа от наетите специалисти  логопед и психолог е предоставяна и в Детска градина „Незабравка“, в случаи, когато присъствието на потребителя в центъра е невъзможно по обективни причини.

Осигурена е достъпност на средата в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, като е закупено компактно и функционално мобилно платформено съоръжение за изкачване на стълби до втория етаж за инвалидни колички с допълнителна приставка за акумулаторни детски инвалидни колички.

За наетите лица в трите социални услуги са проведени индивидуални и групови терапии, които са предоставяни от наето от партньора лице като „Експерт по супервизия“. Проведени  са и три обучения в рамките на проекта за мотивиране на лица за активно включване на пазара на труда.

След приключване на проекта Община Русе ще осигури поетите ангажименти за устойчивост при предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Центъра за социална рехабилитация и интеграция“.

Изпълнението на проекта надгражда постигнатите добри резултати по реализирани предходни проекти и програми, дава по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани услуги, според потребността на човека с увреждане и за улесняване достъпа до заетост на уязвими групи.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета