Областен инфромационен център - Русе представи оперативна програма „Околна среда“ 2021 – 2027 - ruse.utre.bg

Областен инфромационен център - Русе представи оперативна програма „Околна среда“ 2021 – 2027

24 април 2020, 11:17 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Над 350 души проследиха вчерашния уебинар на Областен информационен център – Русе, посветен на първия проект на оперативна програма „Околна среда“ 2021 – 2027 . В резултат на направения анализ, на научените уроци  и на препоръките от Годишния доклад на ЕС за България от 2019 г , в проекта са идентифицирани 5 приоритети за финнасиране през сдващия програмен период: води, отпадъци, билогично разнообразие, риск и изменение на климата, въздух. Всички те са насочени към постигане на лел на политиката на ЕС номер 2 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез  насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, приспобобяване към изменението на климата и превенция и управление на риска. Това обясни в презентацията си експертът Ана Буренкова на своята онлайн аудитория.

Специален акцент тя потави върху мерките, чрез които ще се реализират инвестициите в 5-те приоритенни области. По приоритет “Води“ ще се подкрепят реконструкции на ВиК мрежата в агломерации над 10 000 еквивалент жители с цел повишаване на равнището на свръзаност и пречистване на отпадъчните  води и намаляване на загубите на вода.  Освен това се планира финансиране разработването на стрегически документи, модернизиране на системите за мониторинг и качество на водите, опазване на питейните води и подобряване на качеството им. Буренкова обърна внимание кои са бенефициентите – освен ВиК дружествата, по този прироритет ще могат да кандидатстват Столична община, структури на МРРБ, МОСВ , МЗ и Български ВиК холдинг.

Приоритет „Отпадъци“ е насочен към специфичната цел “Насърчаване на прехода към кръгова икономика“ и ще се финансират мерки, чрез които  отпадъците ще се подготвят за повторна употреба и поправка, ще се рециклират или пък генерирането им ще бъде предотвратено, както и дейности, свързани с осведомеността на населението и промяна в нагласите му. За тях ще могат да кандидатстват, общини, НПО, ЮЛСЦ, ПУДОС, ИАОС и НСОРБ .

Приоритет „Биологично разнообразие“ е насочено към опазване на флората и фауната в мрежата  Натура 2000, обясни Буренкова и открои мерките и допустимите бенефициенти. Обърна вннимание, че с проекти, насочени за преодоляване на рисковете от природни бедствия и с измененение на климата, ще могат да кандидатстват общините, областните администрации, АПИ, МРРБ, структури на МОСВ, Главна дирекция „Пожарната безопасност и защита на населението“ към МВР.

По приоритет „Въздух“ ще се финансират мерки за намаляване на замърсеността на въздуха от битово отопление и от транспорта, изграждането на зелени пояси в града и др. Финансирането ще бъде насочено към градовете с лошо качество на въздуха. Предвидени са мерки за обучения и информация.  

В презентацията си Буренкова изтъкна още кои от мерките по различните приоритети се планира да бъдат изпълнявани чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции на ниво NUTS 2.

И след излъчването на живо презентацията може да бъде видяна на фейсбук страницата на ОИЦ-Русе, така че броят на запознатите с нея продължава да расте.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета