Съставени са четири акта за нарушения на екологичното законодателство през април - ruse.utre.bg

Съставени са четири акта за нарушения на екологичното законодателство през април

21 май 2020, 12:48 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    ruseutre

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха четири акта за установяване на административни нарушения през месец април. Три от тях са на юридически лица за извършване на дейности без разрешителен документ, в нарушение на Закона за управление на отпадъците. Билкозаготвител от с. Сеслав е санкциониран за непредставяне на годишна справка за изкупените и реализирани билки.

Общият брой на контролните проверки през месеца е 33, от които 5 планови и 28 извънредни. За констатирани несъответствия са дадени 6 предписания. Наложените  санкции и глоби по 10 наказателни постановления са на общ размер от  3541 лева.

На оператора „Топлофикация Русе“ ЕАД са издадени две наказателни постановления за налагане на еднократни санции съответно – 12 011 лв. за Парогенератор № 7 и 13 619 лв. за Парогенератор № 8. Санкциите са наложени на база внесен  Годишен доклад с резултати от извършени през изтеклата година  собствени непрекъснати измервания (СНИ) на организираните източници на емисии в ТЕЦ-Русе-Изток, за констатирани нарушения на нормите за допустими емисии (НДЕ), заложени в Комплексното разрешително.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 2500 лв. и по еднократни и текущи санкции (чл. 69 от ЗООС) – 458 лв.

От получените суми през месец март, на общините през месец април са преведени 10 530,56 лв. Най – голяма сума е получила Община Разград – 4903,20 лв. По наказателни постановления събраната сума е 2200 лв. От Национална агенция по приходите са събрани 300 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през април  е публикуван на интернет страницата на инспекцията на адрес: http://www.riosv-ruse.org/kontrolna-dejnost/46-dokladi-ot-izvarsheni-proverki.htmlКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета