По-ефективен и екологичен обществен транспорт в община Русе - ruse.utre.bg

По-ефективен и екологичен обществен транспорт в община Русе

05 август 2020, 11:46 | ruseutre.bg
  • Снимка:
    Община Русе

Днес, 05.08.2020 г., в Заседателна зала на Община Русе, се проведе встъпителна пресконференция  по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

На събитието присъстваха заместник-кметът по „Комунални дейности“ инж. Димитър Недев, както и екипът за управление на проекта. Презентирани бяха целите, дейностите, очакваните резултати и изпълнените дейности към настоящия момент свързани с напредъка по проекта.

Община Русе изпълнява проекта от 22.10.2019 г. в партньорство с „Общински Транспорт Русе“ ЕАД.

Основната му цел е опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, обслужващи общинския транспорт на територията на община Русе – замяна на част от остарелия и амортизиран подвижен състав с екологичен такъв. В рамките на проекта ще се осъществи закупуване и доставка на нови съвременни електрически транспортни средства на обществения транспорт, което ще доведе до намаляване на вредните емисии във въздуха, намаляване на шума и вибрациите и значителна икономия на енергия.

Инвестициите са насочени в подкрепа въвеждането на нови по-енергийно ефективни форми на обществен транспорт, като се увеличи делът на електрическите превозни средства. С изпълнението на проекта ще се постигнат следните конкретни измерими резултати:

-       закупени 20 броя електрически автобуси и 15 бр. тролейбуси;

-       закупени  и доставени 20 броя станции  за зареждане в тролейбусното депо, 4 броя станции за бързо зареждане чрез пантографи;

-       ремонт и реконструкция на контактната мрежа на кръстовището до Симовата мелница, трасето от Симова мелница до Централна ЖП Гара, както и обръщалото пред Централна ЖП Гара;

-       подобряване качеството на въздуха в община Русе чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NОх от обществения транспорт;

-       създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт в община Русе с по-малко потребление на енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.

Чрез извеждането от употреба на 20 бр. дизелови автобуси и замяната им с нови електрически автобуси се очаква да бъдат спестени 14.527 тона NOx и 0.672 тона ФПЧ10 годишно. Замяната на 15 бр. тролейбуси произведени 1982-1984 г, с нови 15 бр. тролейбуса, ще подобри енергийната ефективност на градския транспорт. По този начин проекта ще допринесе за постигане на Специфична цел  1 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx“ по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.

Проектът е на стойност 46 771 464,30 лв. и е с продължителност 45 месеца. Финансовият принос на Община Русе е в размер на 137 032 лв. Финансиращ орган е Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета